شیرهای ایمنی قطع سریع گاز

عدم رعایت استانداردهای لازم سبب ورود گاز کلر و سایر گازهای سمی به محیط زیست می­شود که اثرات زیان باری را به دنبال دارد. نشت گاز کلر نه تنها به تجهیزات و بلکه به پرسنل و سایر افراد نیز آسیب­های جدی می­زند. برای مثال قرار گرفتن در معرض 100-150 ppm از گاز کلر به مدت 5-10 دقیقه می­تواند منجر به مرگ شود. نگهداری و استفاده از گاز کلر نیازمند اندازه­گیری کارآمد و ایمن است. ساخت شرکت ChlorGaurd انگلستان می­تواند راه حل مناسبی برای این مشکلات و احتمالات باشدبرای دریافت کاتالوگ و اطلاعات بیشتر وارد شوید