برای دریافت کاتالوگ و اطلاعات بیشتر وارد شویدآنالايزر جهت اندازه‌گيري پارامتر COD، BOD،TSS و pH مشاهده
آنالايزرجهت اندازه‌گيري پارامتر نيترات،کدورت و کلر مشاهده
آنالايزر استخراجی جهت اندازه‌گيري پارامتر Oil مشاهده
آنالايزر آمونيوم مشاهده
آنالايزر HC مشاهده
آنالايزر Sulphate مشاهده
آنالايزر Total hardness مشاهده